20/09/20

Programación de setembro 2020


Encontro de cineclubes

O documental do mes

Ciclo 50A principios do curso 1970-71 naceu, como actividade cultural dentro da Escola de Maxisterio da que toma o seu nome; o Cineclube Padre Feijoo.

Herdeiro dunha tradición cineclubista na cidade que durante os sesenta foi representada polos cineclubes Ourense (de efémera vida, nado no verán de 1960 e fenecido pouco despois) e Miño (posto en marcha ao pouco de pechar o anterior, e aberto ata 1964).

O vídeo que resume brevemente a historía do cineclube, aquí. [Abre outra xanela]

Con esta efémeride, queríamos facer un encontro festivo de cineclubes de Galicia e doutras partes da península ibérica, porén as circunstancias e prudencia aconsellan unha celebración máis austera que imos programar para o vindeiro venres 18 e sábado 19 de setembro de 2020.

Presentaremos tamén as actividades conmemorativas que comezarán a partir do vindeiro martes 22 de setembro e esténdense ata o 22 decembro, sen apenas descanso e co ánimo de festexar medio século de existencia diante das adversidades.
«Encontro de cineclubes»· cartel deseñado por Leo Sousa


Invocamos unha atención ás estrictas medidas de protección adoptadas fronte ao COVID; con aforo limitado ao 36% do total (só 40 butacas) así como o prego de observar as recomendacións sanitarias. Pode consultarse o protocolo de seguridade adoptado polo cineclube, aquí [Abre outra xanela]19/09/20

50 anos, 50 filmesCincuenta anos desde o inicio de todo na escola de maxisterio Padre Feijoo e cincuenta filmes para festexar medio século de existencia. A selección dolorosamente deixa moitas películas inesquecíbeis e abre unha luz sobre outras …grandes e oportunas para que as gocedes en pantalla grande (como debe ser).

Para que non perdas ningunha, podes descargar o seguinte arquivo [.ics · 98 kB] iCal e despois, terás que abrilo coa aplicación de calendario que dispoñas no teu trebello móbil (ou computadora).
«50anos, 50 filmes»· cartel deseñado por Leo Sousa (cineclupePF)


Dadas as particularidades deste magno ciclo festivo, pregamos unha atención especial aos días e horas de proxección, que se interpoñen ademais con outros ciclo previstos; Filmoteca do CGAI, o documental do mes e o ciclo de outono no Museo etnolóxico de Ribadavia, dos cales daremos cumprida información da programación mes a mes, tan axiña como sexa posible.

A continuación o detalle da programación…06/08/20

Cine de verán

Cumprindo o hábito estival, no verán da nova normalidade voltamos ao , nesta ocasión por avatares borbónicos máis actual e estimulante para as noites de verán; nunha única sesión, dos luns de agosto ás 21:30 h, acceso de balde e con limitación de aforo e obrigada separación de asentos.

(Podedes consultar o noso protocolo de seguridade; aquí)

«Cine de verán 2020» deseño de Iñaki Nóvoa (cineclupePF)Tomen asento e sexan benvidas. As proxeccións serán na Praza da república (o novo espazo que hai entre a Biblioteca pública "Nós" e o Arquivo histórico provincial de Ourense), agás a primeira proxección que será na Asociación Andén primeiro; Av. Marín 23 de A Ponte.


De seguido o detalle da programación.

Protocolo de seguridade diante do COVID 19


Por mor da posible coincidencia masiva de persoas e da responsable prevención dos riscos asociados á transmisión da COVID-19, o Cineclube Padre Feijóo comunica o establecemento do seguinte protocolo e axusta os horarios de proxeccións co gallo de permitir unha organización na circulación de entrada e saída da sala.PROTOCOLO E MEDIDAS DE HIXIENE DO CINECLUBE

Non se permite o acceso á sala ás persoas que presenten a seguinte sintomatoloxía: febre, calafríos, tos, sensación de falta de aire, diminución do olfacto e do gusto, dor de gorxa, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou vómitos.

Tampouco se permitirá o acceso a aquelas persoas que, sen presentaren os devanditos síntomas, estean á espera dun diagnóstico por ser consideradas caso sospeitoso ou probable de infección polo virus SARS-CoV-2 ou por ter infección respiratoria aguda grave con cadro clínico ou radiolóxico compatible con COVID-19, xa que deberían permanecer illadas ou en corentena.

De acordo co que se establece no apartado primeiro da Resolución do 25 de xuño de 2020 (DOG n.º 126 de 27 de xuño de 2020) do Acordo da XUNTA DE GALICIA de modificacións ao Acordo do 12 de xuño de 2020 sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada por COVID-19; é obrigatorio o uso de máscara hixiénica ou FFPP2/3 sen válvula exhalatoria durante o acceso, transcurso e saída da actividade de proxección.
Na cola de control de acceso á sala, disporase dunha distancia de seguridade de polo menos 1,5 metros de separación entre asistentes. Estes disporán de dispensadores de xel hidroalcohólico ou desinfectante con actividade virucida en condicións de uso.Antes e despois de cada proxección, o Cineclube intensificará a limpeza e desinfección dos espazos comúns, tanto no acceso e saída da sala e baños, como butacas, portas e outros elementos de similares características.

Realizaranse tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, entre cada sesión diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire.

O uso dos aseos estará permitido soamente para unha persoa ao mesmo tempo, agás nos supostos de persoas que poidan precisar asistencia, que poderán levar un acompañante. Os aseos contan cun reforzo na limpeza e desinfección garantindo sempre o estado de salubridade e hixiene dos mesmos (para o que pregamos a colaboración das persoas usuarias).

Disporase de xabón e toallas de papel, así como de papeleiras nas que poder depositar panos e calquera outro material desbotable como as máscaras. Estas papeleiras serán limpadas de forma frecuente, e polo menos unha vez antes da sesión e ao rematar a mesma.

A apertura de portas realizarase con antelación dabondo para permitir un acceso gradual á sala, fixándose franxas horarias axeitadas para o acceso.


A saída do público ao termo do espectáculo debe realizarse de forma gradual por zonas, garantindo a distancia entre persoas.

Durante o proceso de atención e acomodación, gardarase entre o persoal do Cineclube e o público asistente a distancia de seguridade fixada polas autoridades sanitarias.

Aínda que as autoridades sanitarias recomendan a promoción da venda electrónica, dada a imposibilidade material da mesma para o Cineclube, as cotas de acceso ou tickets de sostemento da actividade realizaranse con despacho manual, garantíndose a hixiene cunha solución hidroalcohólica para a desinfección de mans. Existirá un panel de protección para garantir a separación entre o persoal do Cineclube e os espectadores.

A fin de minimizar os riscos, indicaremos un acceso á plataforma online desde onde se poden descargar as follas de sala de calquera sesión en dispositivos electrónicos.

Disporanse de carteis informativos nos puntos de acceso sobre as normas de obrigado cumprimento de a distancia mínima, uso de máscara e hixiene de mans (así como información da sintomatoloxía que previr e teléfonos de contacto das autoridades sanitarias).

O uso de luvas e máscaras será obrigatorio en tarefas de limpeza e desinfección. A secuencia será: limpeza (máis limpas a menos, de arriba a abaixo) e desinfección. Cambio periódico de dilucións e material de limpeza. Intensificaranse as tarefas nos baños e balcón de acceso ou punto de venda da entrada. O acceso á sala realizarase deseñando unha programación de pases escalada para asegurar unha distancia física de polo menos 1,5 metros no vestíbulo de entrada, reducindo o tempo de espera, de acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias.

Durante os tránsitos de entrada e saída da sala, deberanse establecer normas para poder garantir o distanciamento físico dos asistentes: portas diferentes, disposición de tensores para independizar os percorridos, etc.

Aínda que a norma regula que para garantir a distancia de seguridade entre espectadores a capacidade máxima é do 75% da sala (84 butacas), o Cineclube reducirá a capacidade por sesión para salvagardar unha distancia de seguridade, facilitar a renovación de aire, limpeza e desinfección da sala, quedando afectado tan só 40 butacas dispoñibles por sesión.O control “in situ” na sala por persoal do Cineclube da correcta disposición dos asistentes, segundo os criterios de distanciamento físico anteriormente referidos, indicando o cambio de localización en caso de non cumprir coa distancia necesaria.

Antes da proxección, comunicaranse aos espectadores as medidas preventivas dispostas para mellorar a súa seguridade na sala, así como de normas que seguir para abandonala, respectando as medidas de distanciamento físico precisas. 

Pode descargar este protocolo, aquí [PDF - 115 Kb]